Meistä

Näille sivuille on koottu tietoa monoteismista sekä Islamista, joka on selkeimmin monoteistinen uskonto – uskonto, jonka mukaan on olemassa vain yksi Jumala, joka on luonut koko maailman ja kaikki ihmiset. Islamin mukaan ei ole olemassa muuta Jumalaa kuin Jumala ja Muhammedia pidetään ainoastaan Jumalan sanansaattajana – ei Jumalana. Islam kieltää vahvasti muiden Jumalien olemassaolon.

Näillä sivuilla kerrotaan myös kristinuskon ja islamin yhteisistä piirteistä, sillä toisin kuin moni luulee, eivät erot näiden kahden uskonnon välillä ole kaikilta osin kovinkaan suuret. Itseasiassa myös islam pitää Raamattua arvokkaana kirjana, jolla on tärkeä asema ja joka on tuonut ihmiskunnalle ilmoituksen Jumalan sanasta. Islamin mukaan Raamattua on kuitenkin muutettu aikojen saatossa siinä määrin, että nykyisin on enää vaikea tietää, mikä osa Raamatussa on peräisin Jumalalta ja mikä ihmisiltä. Tästä syystä muslimit noudattavat ainoastaan Koraania sekä perimätietoa, jota kutsutaan myös haditheiksi.

Jos haluat tutustua monoteismiin sekä islamiin, olet tullut oikeille sivuille. Jos haluat tutustua islamin ja kristinuskon samankaltaisuuksiin, olet myös tullut oikeille sivuille.

Mitä on monoteismi?

Tiedätkö mitä tarkoitetaan termillä ”monoteismi”? Ensinnäkin sana ”teismi” tarkoittaa jumalisuutta, jolla pyritään tavallisesti viittaamaan uskoon jumalasta, jota voidaan pitää henkilöityneenä ja jolla voidaan katsoa olevan havaittava, oma persoonallisuus. Toiseksi sana ”deismi” viittaa yksijumalisuuden muotoon. Tämä tarkoittaa uskoa yhteen Jumalaan. Deismiin liittyy kiinteänä osana myös se, että edellä mainittuun johtopäätökseen on päädytty järjen avulla kuitenkin hyläten erilaiset uskonnollisina pidetyt ilmestykset, kuten Koraani tai Raamattu. Panteismia pidetään kaikkijumalisuutena, mikä tarkoittaa sitä, että kaikkeutta pidetään jumalana. Osa on sitä mieltä, että panteismi tarkoittaa teismiä, deismiä tai ateismia. Panenteismi puolestaan on teismin eräs muoto. Panenteismin mukaan kaikkeus on jumalan osa mutta kaikkeus yksistään ei ole jumala.

Entäpä sitten monoteismi? Ensinnäkin monoteismia voidaan pitää polyteismin vastakkaisena ilmaisuna. Polyteismiin sisältyy käsitys siitä, että on olemassa useita jumalia. Dualismiin puolestaan liittyy kiinteänä osana käsitys hyvästä ja pahasta jumalisesta olennosta tai ikuisesta periaatteesta. Zarathustralaisuus sekä manikealaisuus ovat esimerkkejä dualismista. Monoteismi korostaa sitä, että on olemassa vain yksi Jumala.
Eräs egyptologi on jopa sitä mieltä, että kun ihmiskunta siirtyi polyteistisistä uskomuksista monoteismiin, oli tämä tapahtuma eräs ihmiskunnan merkittävimmistä vallankumouksista. Tämän vallankumouksen katsotaan muotoutuneen juutalaisten keskuudessa. Juutalaiset palvoivat ainoastaan Jahvea, eivätkä pitäneet muita jumalia Jahven rinnalla. Toisaalta monoteismia oli esiintynyt Egyptissä jo Akhenatonin aikana. Jos kuitenkin tutustuaan Vanhaan Testamenttiin, voidaan huomata, että juutalaisuus onkin monolatrinen uskonto, joka ei varsinaisesti kiellä sitä, että Jahven lisäksi voisi olla muitakin jumalia – se kieltää ainoastaan muiden jumalien palvomisen.
Kristinusko on omasta mielestään monoteistinen uskonto, mutta esimerkiksi useat juutalaiset sekä muslimit pitävät kristinuskoa kolmijumalaisena uskontona. Aina ei olekaan aivan yksinkertaista määritellä, mikä uskonto on selkeän moniteistinen ja mikä taas ei. Islam korostaa yhden Jumalan olemassaoloa sekä sitä, ettei ole olemassa muuta jumalaa kuin Jumala. Muhammedia pidetään ihmisenä – ei jumalana, vaikkakin hänellä on islamissa merkittävä asema Jumalan lähettiläänä, jonka kautta Koraani välitettiin ihmiskunnalle. Monet muslimit noudattavat hänen esimerkkiään monessa käytännön elämän tilanteessa vielä nykypäivänäkin ja kunnioittavat häntä Jumalan lähettiläänä. Toisaalta islam kunnioittaa myös Raamatusta tuttuja lähettiläitä, kuten Aabrahamia, Ismaelia ja Moosesta. Islamin mukaan myös Jeesus oli Jumalan profeetta, jolla oli tärkeä viesti ihmiskunnalle, mutta joka ei missään tapauksessa ollut Jumalan poika. Islamissa ajatus Jumalan pojasta on täysin mahdoton – Jumalalla ei katsota olevan lainkaan poikaa.

Suomi bonukset ja ilmaistapelirahaa 24 ovat auttaneet meitä suunnittelu ja verkkosivuston tekstissä.